Dla Autorów

Wymogi redakcyjne

Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, tekst sprawdzany jest przez zespół specjalistów czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” : redaktorów językowych, statystycznych oraz tematycznych. Autor tekstu zobligowany jest do naniesienia korekt, zgodnie z uwagami recenzentów i redaktorów.

Wymogi edytorskie czasopisma odpowiadają standardom bibliograficznym APA. Swym zakresem obejmują: kompozycję i przygotowanie tekstu, wyróżnienia w tekście, przypisy, bibliografię, rysunki i tabele.

Kompozycja tekstu:

Tytuł tekstu Imię i nazwisko autora Instytut, Wydział, Uniwersytet Adres placówki Adres e-mail: ORCID:

ABSTRAKT (w języku polskim i angielskim) Abstrakt ustrukturyzowany, min. 200, max. 250 słów. Autor wyodrębnia poszczególne sekcje: Cel / przedmiot Metody i/lub materiały Wyniki i/lub wnioski Słowa kluczowe: od 5 do 8 słów kluczowych

Przygotowanie tekstu • Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word i nie przekraczać arkusza wydawniczego (40 000 znaków liczonych łącznie ze spacjami) • Czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt. Tytuł 14 pkt. Pogrubiona. Śródtytuły – 12 pkt. Pogrubiona • Marginesy: po 2,5 cm na górze, na dole oraz po lewej i prawej stronie kartki (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word) • Wyrównanie tekstu: wyjustowany • Interlinia tekstu- 1,5 • Akapity wcięte (wielkość: 1,27cm) • Ponumerowane strony (numeracja umieszczona w prawym górnym rogu strony) • Wyłączona opcja dzielenia wyrazów • Tabele i wykresy wraz z tytułami umieszczone są w tekście, do każdej tabeli autor powinien się odnieść w tekście, omówić. Pod każdą tabelą powinno być podane źródło. Jeśli tabela jest własnym opracowaniem autora, to również powinno być zaznaczone.

Wyróżnienia w tekście: Stosowanie kursywy: • W przytaczaniu tytułów: książek, rozdziałów książek, czasopism, artykułów, tekstów ze stron internetowych, filmów, nagrań wideo, programów TV oraz mikrofilmów • W bibliografii: tytuły w tekstach zasadniczych, tytuły czasopism • Terminy obcojęzyczne
Inne wyróżnienia w tekście:
NIE podkreślamy, NIE pogrubiamy
„Wyliczanki”:
• Nie numerujemy • Dla wyróżnienia stosujemy myślniki • Po wyliczance robimy przerwę, przed nie”
„Cudzysłów, myślnik, dywiz:
• Cudzysłów ostrokątny «...» • Podwójny cudzysłów apostrofowy „...”. Używamy cudzysłowu apostrofowego, wyjątkiem jest cytat w cytacie, wtedy ten w środku wyróżniamy ostrokątnym. • Przykład: Kowalski (2015) uważa, że „cytat «cytat w cytacie» cytat”. • Myślnik – jest to długa kreska, za pomocą której oznaczamy pauzę w zdaniu. Przykład: Standardy APA – reguły edytowania tekstu Dywiz – krótka kreska, za pomocą której łączymy słowa. Przykład: Czarno-biały.
Przypisy:
• Za pierwszym razem powołując się na autora w tekście podajemy pełne imię autora i nazwisko, każdy kolejny raz inicjał imienia i nazwisko. W poniższej tabeli zostały przedstawione przykłady odwołań w tekście uwzględniające liczbę autorów. • Przypisy podajemy w tekście! Na dole są tylko przypisy informujące o prawach autorskich oraz ewentualne przypisy wyjaśniające, uzupełniające, które należy ograniczyć do minimum! • Kompozycja przypisu: (autor, rok, strona). Stronę podajemy wówczas, gdy przytaczamy dosłowny cytat. W przypadku parafrazy – numerów stron nie podajemy.
Przypisy – uwagi:
• Ten sam autor, różne lata: (Kowalski, 2015, 2016) • Różne pozycje oddzielamy od siebie średnikiem np. (Kowalski, 2016; Malinowski, 2015). Pozycje ułożone w kolejności alfabetycznej. • Jeśli powołujemy się na dwie różne prace autora, wydane w tym samym roku, musimy je oznaczyć literowo: a, b… (Kowalski, 2015a, 2015b).
Bibliografia:
• Nie numerujemy • Nie dzielimy na netografię, bibliografię filmografię etc. • Pozycje bibliograficzne powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej. • Dwóch autorów ten sam rok: Kowalski, A (2016a.)…………. Kowalski, A (2016b.)………….
Książka :
Kowalski, A. (2016). Tytuł książki. Wrocław: Wydawnictwo.
Rozdział w książce:
Malinowski, B. (2016). Tytuł rozdziału. W: B. Nowak (red.), Tytuł książki. (ss. 20-39). Wrocław: Wydawnictwo.
Artykuł w czasopiśmie:
Mrówkowski, O. (2016). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, 5 (3), 50-72.
Artykuł ze strony internetowej
Dębowski, R. (2016). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej. UWAGA: nie dajemy samych linków. Zawsze staramy się wykorzystać maksymalnie tyle informacji, ile jest- jeśli nie ma daty, to datę dostępu, jeśli nie ma tytułu artykułu to kursywą nazwa wątku, strony etc.
Artykuł z nr DOI
Sosnowski, A., Dębowski, U. G. (2017). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, 24, 28-35. DOI: xxxxx.
Literatura w j. obcym
Tytuły w języku innym niż polskim powinny być tłumaczone i podane obok oryginału w kwadratowym nawiasie. Smith, J. (2017). English title [Tytuł przetłumaczony]. London: Publisher UWAGA: Tytuły zapisane w innym alfabecie niż łaciński powinny być poddane transliteracji. Z programu do transliteracji można skorzystać tu: https://www.ushuaia.pl/transliterate/
Tabele i rysunki:
W tabelach nie dajemy krawędzi poprzecznych ani wewnętrznych krawędzi poziomych. Wyjątkiem jest oddzielnie linią poziomą nazw pozycji albo wyników podsumowujących. Słowo „Tabela” i „Rysunek” piszemy bez skrótów. „Rysunek” odnosi się także do obrazów, wykresów etc. Szczegółowe wytyczne dostępne w języku polskim i angielskim: PLIK PDF PO PL PLIK PDF PO ENG

Redaktor naczelny, w porozumieniu z redaktorami językowymi, statystycznymi i tematycznymi, podejmuje ostateczną decyzję o publikacji i druku artykułu.

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone