Dla Autorów

Procedura publikacji w czasopiśmie , „Wychowanie w Rodzinie”

W czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” publikowane są wyłącznie wcześniej nierozpowszechnione artykuły naukowe, stanowiące oryginalne doniesienia badawcze (zorientowane zarówno w metodologii jakościowej, jak i ilościowej), a także metaanalizy. W czasopiśmie akceptowane są artykuły dotyczące problematyki rodziny w ujęciu różnych dyscyplin naukowych. Wspólną płaszczyzną publikowanych utworów jest historyczny i współczesny kontekst szeroko pojmowanej triady: rodzina - wychowanie - edukacja. W czasopiśmie nie są publikowane recenzje, sprawozdania, raporty niemające charakteru naukowego.

Procedura publikacji dzieli się na dwa etapy: recenzencki i publikacyjny. Podlegają one dwuetapowej opłacie: - za recenzję artykułuza recenzję artykułu – opłata ta nie warunkuje uzyskania pozytywnych recenzji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku uzyskania recenzji negatywnej. - za publikację artykułu – opłatę tę uiszczają autorzy artykułów, które uzyskały dwie pozytywne recenzje i zostają poddane dalszej procedurze publikacyjnej.

Etap pierwszy procedury publikacyjnej – recenzowanie:

1. Nadesłanie artykułu do wydawnictwa poprzez system submisji - Editorial System [zasubmituj]. Za datę nadesłania artykułu przyjmuje się dzień, w którym autor przesłał całość utworu obejmującą: • tekst właściwy utworu w języku polskim lub angielskim, • tytuł, streszczenie utworu oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, • bibliografię sporządzoną zgodnie z zasadami APA, • zanonimizowaną wersję tekstu właściwego (z której usunięto wszelkie dane wskazujące na autora tekstu, szczegółowe informacje dostępne w podzakładce Procedura recenzowania).

​2. Podpisanie dokumentów uprawniających Wydawnictwo Naukowe EDUsfera do podjęcia działań związanych z procedurą publikacyjną. Dokumenty te obejmują: umowę licencyjną (ma ona charakter wyłączny, co oznacza zobowiązanie autora do procedowania artykułu wyłącznie w Wydawnictwie Naukowym EDUsfera, umowa zawierana jest na czas trwania procedury: w przypadku przyjęcia artykułu zostaje zastąpiona umową wydawniczą, w przypadku odrzucenia artykułu - wygasa), oświadczenia o spełnianiu kryteriów etyki publikacyjnej (COPE), a także oświadczenia związanego z ochroną danych osobowych (RODO).Podpisanie tych dokumentów następuje poprzez Editorial System i jest warunkiem koniecznym dalszego procedowania artykułu.

3. Zarejestrowanie artykułu. Artykuł przygotowany zgodnie z wskazaniami redakcyjnymi, opłacony i opatrzony umową licencyjną zostaje następnie zarejestrowany i zweryfikowany pod kątem anonimizacji. W takiej anonimowej postaci jest poddawany weryfikacji antyplagiatowej oraz recenzji.

4.Uiszczenie opłaty za recenzję: Po naniesieniu korekt wskazanych przez redaktora przyjmującego oraz przesłaniu umowy wydawniczej, autor zostanie poinformowany mailowo o zarejestrowaniu artykułu. Po zarejestrowaniu artykułu autor zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za recenzję w wysokości: • dla tekstów w języku polskim - 500 PLN • dla tekstów w języku angielskim - 135 EUR. Opłata wnoszona jest na konto wydawcy poprzez przelew tradycyjny lub za pomocą systemu Przelewy24 dostępnym w Editorial System. Opłata za recenzję inicjuje dalsze prace redakcyjne nad tekstem. Nie warunkuje natomiast uzyskania pozytywnych recenzji.

5.Przekazanie artykułu do recenzji. Szczegółowe informacje dostępne w podzakładce Procedura recenzowania.

6. Poinformowanie autora o wyniku procedury recenzowania. Zanonimizowane recenzje oraz wynik weryfikacji antyplagiatowej są przekazywane autorowi za pośrednictwem Editorial System w drodze decyzji. Uzyskanie choć jednej negatywnej recenzji zamyka procedurę publikacyjną, a autor zostaje poinformowany o odrzuceniu artykułu przez redakcję czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”. W przypadku uzyskania co najmniej dwóch pozytywnych dwóch pozytywnych recenzji artykuł przechodzi do drugiego etapu procedury publikacyjnej. W obu przypadkach autorom przekazuje się treść recenzji w postaci zanonimizowanej.

Etap drugi procedury publikacyjnej – publikacja:

1. Uiszczenie opłaty publikacyjnej. Autor, którego artykuł uzyskał co najmniej dwie pozytywne recenzje zobowiązany jest do uiszczenia opłaty publikacyjnej: • dla tekstów w języku polskim - 1250 PLN • dla tekstów w języku angielskim - 400 EUR. Opłata wnoszona jest na konto wydawcy poprzez przelew tradycyjny lub za pomocą systemu Przelewy24 dostępnym w Editorial System. Opłata publikacyjna warunkuje dalsze prace redakcyjne nad tekstem, w tym korektę tekstu w języku polskim, w języku angielskim, opracowanie i przygotowanie do druku grafik i wykresów, skład i łamanie tekstu, oprawę graficzną, przygotowanie publikacji do druku w postaci tradycyjnej i elektronicznej, wydruk egzemplarzy czasopisma, wysyłkę egzemplarzy autorskich.

2. Korekta autorska tekstu. Autor, którego artykuł uzyskał co najmniej dwie pozytywne recenzje, nanosi poprawki merytoryczne wskazane przez recenzentów oraz poprawki techniczne i językowe wskazane przez redaktorów językowych w terminie 14 dni (w przypadku drobnych poprawek) lub 1 miesiąca w przypadku konieczności naniesienia większych zmian) od uzyskania stosownych informacji. Każdy artykuł podlega kolejnym korektom:( • merytorycznej – pod kątem zgodności naniesienia poprawek ze wskazaniami określonymi przez recenzentów, a przekazanymi autorom w zanonimizowanych recenzjach; • redakcyjnej – pod kątem językowym (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) – autor jest zobowiązany do uzgodnienia poprawek językowych z właściwym redaktorem; • technicznej – pod kątem prawidłowości sporządzenia przypisów i bibliografii zgodnie ze standardami APA. W przypadku, jeśli autor nie nadeśle poprawek w zakreślonym terminie, wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia procedury redakcyjnej bez zwrotu opłaty publikacyjnej.

3. Akceptacja poprawionego tekstu przez redaktora naczelnego lub zastępcę redaktora naczelnego czasopisma. Dzień, kiedy zostaną zaakceptowane poprawki naniesione przez autora uznaje się za datę przyjęcia artykułu do druku. Do kolejnych tomów artykuły są włączane zgodnie z kolejnością wpływu zredagowanego tekstu.

4. Podpisanie umowy wydawniczej. Umowę wydawniczą podpisuje każdy z autorów lub dysponent autorskich praw majątkowych w sytuacji jeżeli na mocy odrębnych regulacji prawnych lub umownych autorskie prawa majątkowe przynależą do innego podmiotu niż autor. Skan podpisanej umowy należy przesłać do Wydawnictwa Naukowego EDUsfera za pośrednictwem Editorial System.

5. Opublikowanie artykułów w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” Publikacja następuje w dwóch wersjach: drukowanej o numerze ISSN 2082-9019 oraz w wersji elektronicznej o numerze ISSN 2300-5866. Od roku 2023 wersja elektroniczna uznawana jest za wersję pierwotną. Wszystkie artykuły są opatrzone numerem DOI, archiwizowane na stronie czasopisma poprzez Journal System, a także w Repozytorium Biblioteki Narodowej, w którego ramach opracowano specjalny system zabezpieczenia danych, oraz innych repozytoriach, z którymi podpisano stosowną umowę. Artykuły te będą dostępne w repozytoriach również po ewentualnym zaprzestaniu wydawania czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” Udzielona jest nieodpłatna licencja niewyłączna w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń (w tym bez ograniczeń technicznych lub zabezpieczeń technicznych) w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona orazoraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

6. Wysyłka egzemplarzy autorskich. Po zakończeniu procedury publikacji każdy autor otrzymuje egzemplarz autorski numeru czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” , który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez autora.

7. Zastrzeżenie zakończenia procedury publikacyjnej. Artykuł nie zostanie opublikowany w przypadku:Artykuł nie zostanie opublikowany w przypadku: naruszenia postanowień Etyki publikacji, w szczególności wykrycia plagiatu, naruszenia praw autorskich osób trzecich, a także niedostarczenia wymaganych dokumentów, nieuiszczenia wymaganej opłaty, nienaniesienia korekt w wyznaczonym terminie.

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone