Dla Autorów

Etyka publikacji

Etyka publikacyjna Wydawnictwa Naukowego EDUsfera

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera przyjęło zasady etyki publikacyjnej zgodnej z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej ( COPE – Committee on Publication Ethics). Przyjęte wymagania są obligatoryjne dla autorów, wydawcy, Rady wydawniczej, redaktorów oraz recenzentów.

Zasady odpowiedzialności i obowiązki Wydawcy oraz Rady Wydawniczej:

1. Wydawca przyjmuje teksty oryginalne, zgodne z profilem i zakresem Wydawnictwa, prezentujące wyniki badań własnych, nieudostępnianych wcześniej w żadnym innym wydawnictwie.

2. Wydawca nie ujawnia osobom trzecim informacji na temat monografii zgłaszanych do Wydawnictwa Naukowego EDUsfera. Osoby upoważnione do posiadania takich informacji to: autor, członkowie Rady Wydawniczej, zespół Redaktorów, wyznaczeni recenzenci oraz inne osoby aktywnie uczestniczące w procesie wydawniczym.

3. Wydawca czuwa nad procesem wydawniczym ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie standardów oraz zasad etyki publikacyjnej.

4. Wydawnictwo nie akceptuje sytuacji określanych jako ghostwriting oraz guest authorship.

5. W sytuacji podejrzenia nierzetelności naukowej autora, wydawca postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE (szczegółowe informacje dostępne: Full set of Polish flowcharts.pdf (publicationethics.org))

6. Wydawca dba o wysoki poziom merytoryczny publikowanych treści oraz właściwe przygotowanie zespołu wydawniczego.

7. Wydawca zobowiązuje się dokonać doboru recenzentów, z uwzględnieniem ich kompetencji oraz dorobku naukowego.

8. Wydawca zobligowany jest do przeciwdziałania konfliktom interesów, które mogą wystąpić między autorem monografii oraz recenzentem.

9. Wydawca zapewnia, że recenzje będą sporządzone na jednolitym i identycznym dla każdego autora formularzu recenzji.

10. Wydawca, w porozumieniu z redaktorami, może odrzucić zgłoszony tekst, jeśli podejrzewa, że został on przygotowany w sposób podważający etykę prowadzenia badań naukowych, zaprezentowane dane zostały sfałszowane lub zmanipulowane, a także w przypadku podejrzenia, że tekst nie jest dziełem autorskim.

11. Wydawca musi uwzględnić poprawki, wycofania, wyjaśnienia i przeprosiny dla autorów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

12. Przewodniczący Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego EDUsfera podejmuje ostateczną decyzję o wydaniu monografii.

Zasady odpowiedzialności i obowiązki Redaktorów:

1. Egzemplarze drukowane publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe EDUsfera w celu archiwizacji, przewidzianej również na okoliczność zaprzestania działalności przez Wydawnictwo, przesyłane są do Biblioteki Narodowej, a także do innych bibliotek zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (DZ.U.1997.29.161 z późn. zm.).

2. Wszyscy członkowie Zespołu Wydawnictwa Naukowego EDUsfera powinni wykonywać swoje obowiązki w oparciu o zasadę poszanowania intelektualnej niezależności autorów.

3. Redaktorzy Wydawnictwa Naukowego EDUsfera zobligowani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami bezstronności i uczciwości. Zobowiązują się także do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, celem zapewnienia wysokiej jakości prac na rzecz Wydawnictwa.

4. Redaktorzy oceniają nadesłane manuskrypty pod kątem merytorycznym i technicznym, nie zważając na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, przekonania religijne lub filozofię polityczną autorów. W przypadku, gdy wstępna ocena jest negatywna, Sekretarz Wydawnictwa odsyła autorom tekst, podając przyczynę i wskazując zakres niezbędnych poprawek.

5. Redaktorzy zobligowani do zachowania poufności procesu podwójnej recenzji. W związku z tym, nie mogą udostępniać materiałów otrzymanych do recenzji ani korespondować z Recenzentami na temat recenzowanych tekstów

Zasady odpowiedzialności, obowiązki i prawa Autorów:

1. Autor oświadcza, że tekst zgłaszany do Wydawnictwa Naukowego EDUsfera jest dziełem autorskim oraz że posiada pełne prawa autorskie. Dodatkowo składa oświadczenie, że zaprezentowane wyniki badań są przygotowane i opracowane w sposób jasny, uczciwy oraz pozbawiony znamion fałszowania lub manipulowania danymi.

2. Autorzy oświadczają, że zgłaszany tekst nie był wcześniej publikowany w innych wydawnictwach – ani w całości, ani w znacznej części.

3. W przypadku tekstów zgłoszonych przez kilku autorów, każdy z nich ma obowiązek ujawnienia wkładu własnego w powstanie opracowania. Praktyki świadczące o nieuczciwości lub zatajeniu prawdy mogą podlegać sankcjom.

4. Każdy autor oświadcza, że zgadza się z wymaganiami oraz podstawowymi zasadami Wydawnictwa.

5. Autorzy biorą pełną odpowiedzialność za swój tekst i przedstawione w nim wyniki badań.

6. Autorzy są zobowiązani ujawnić wszystkie źródła, które mogły mieć wpływ na ostateczną formę zgłaszanego tekstu.

7. Autorzy zobowiązani są podać informacje o źródłach finansowania tekstu (w tym numeru grantu) oraz wkładzie innych podmiotów w realizację badania i powstania pracy.

8. Autorzy przekazują prawa autorskie podmiotowi Wydawnictwo Naukowe EDUsfera. Następnie tekst dystrybuowany jest na licencji CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Autorzy monografii przekazują wydawcy prawo do nieograniczonego publikowania tekstu w otwartym dostępie (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/).

9. Autorzy tekstu proszeni są o podanie podstawowych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, tytuł, uczelnia, numer telefonu lub adres e-mail oraz numer ORCID. W tym celu konieczne jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Autor zobowiązany jest do naniesienie korekty w tekście oraz uwzględnienia komentarzy otrzymanych od recenzentów oraz redaktorów.

11. Jeśli autor dowie się, że w opublikowanym już tekście występują błędy lub/i znaczne nieścisłości, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie wydawcę i wspólnie z nim podjąć wszelkie starania w celu wprowadzenia poprawek lub wycofania tekstu.

12. Autorzy mają prawo odwołania się od decyzji Redaktora do Przewodniczącego Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego EDUsfera.

13. Warunki dotyczące praw autorskich wskazane są w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami.

Zasady odpowiedzialności i obowiązki Recenzentów:

1. Każdy tekst przesłany do Wydawnictwa Naukowego EDUsfera jest recenzowany anonimowo, w procesie tzw. podwójnej ślepej recenzji, co oznacza, że tożsamość autorów i recenzentów nie jest ujawniana.

2. Dopuszczalne jest wydanie recenzji jawnej wyłącznie w sytuacji, gdy nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy autorem a recenzentem.

3. Recenzent jest zobowiązany do zgłoszenia ewentualnych konfliktów interesów.

4. Recenzenci powinni dokonywać wnikliwej, bezstronnej analizy recenzowanych tekstów. Wyniki i komentarze recenzenta powinny być bezstronne, kulturalne, szczegółowe, czytelne i jasne dla autora.

5. Recenzent nie powinien podejmować się recenzowania tekstów, których, jego zdaniem, nie jest w stanie ocenić w sposób uczciwy, profesjonalny i kompetentny.

6. Recenzenci muszą poinformować Wydawnictwo Naukowe EDUsfera o sytuacji, kiedy zetkną się z podejrzeniem plagiatu i podobieństwa fragmentów tekstu do innych publikacji, których autorzy nie zostali wskazani w tekście.

7. Recenzenci są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków w oparciu o zasadę poufności procesu recenzji. W związku z tym nie mogą udostępniać innym osobom materiałów otrzymanych do recenzji ani prowadzić korespondencji na ich temat.

8. Recenzenci dokonują analizy tekstu, ze zwróceniem szczególnej uwagi: spójność tematyczną oraz spójność metodologiczną pracy, przejrzystość, aktualność badań, cytowanej literatury, poprawności naukowej nomenklatury.

9. Recenzenci powinni dołożyć wszelkich starań, aby prace wykonywane na rzecz Wydawnictwa Naukowego EDUsfera były terminowe i profesjonalne. Jeśli Recenzent wie, że nie jest w stanie wykonać recenzji w określonym umową terminie, musi poinformować o tym wydawcę.

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone