Procedura wydawnicza

Zgłoszenie tekstu Wydawnictwo Naukowe EDUsfera publikuje: recenzowane teksty naukowe, monografie jedno i wieloautorskie, opracowania zbiorowe, które stanowią metaanalizy lub oryginalne doniesienia badawcze, a także podręczniki akademickie, które wcześniej nie były upowszechnione. Autorzy zobowiązani są przesłać plik tekstowy oraz niezbędne grafiki pocztą e-mailową na adres: wydawnictwo@edusfera.press

Procedura recenzowania Nadesłane teksty są poddawane recenzji. Zarejestrowane i zanonimizowane teksty są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z zasadą double blind review, tzn. że zarówno tożsamość recenzenta, jak i autora jest ukryta w trakcie procesu recenzji. Dopuszczalne jest również wykonanie jawnej recenzji, jeżeli nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy Recenzentem i Autorem. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji warunkuje dopuszczenie monografii do dalszej procedury publikacyjnej. Recenzent nie może być w żaden sposób powiązany z autorem (być promotorem autora, współpracownikiem etc.). Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwa, zgodnej z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Wymogi edytorskie Po otrzymaniu pozytywnych recenzji, Autor tekstu zobligowany jest do naniesienia korekt, zgodnie z uwagami recenzentów i redaktorów. Wymogi edytorskie monografii odpowiadają standardom bibliograficznym APA (https://apastyle.apa.org/) lub Chicago (https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).

Opłaty Wydanie monografii, opracowań zbiorowych, oraz podręczników akademickich finansowane jest z opłat publikacyjnych, które każdorazowo są ustalane po zapoznaniu się z przesłanym do Wydawnictwa tekstem oraz grafikami. Zgodnie z modelem open access nie pobiera się opłaty za wersję elektroniczną publikacji.

Informacja o prawach autorskich i majątkowych Wydawnictwo Naukowe EDUsfera posiada autorskie prawa majątkowe do opublikowanych treści, na podstawie umów z autorami tekstów. Monografie publikowane są w oparciu o licencję CC-BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) (Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0), wyrażającym się w wymogu każdorazowego podania nazwiska autora oraz miejsca pierwszej publikacji.

Model otwartego dostępu [Open Access] Monografie wydawane przez Wydawnictwo Naukowe EDUsfera są publikowane zgodnie z modelem Open Access, co oznacza, że cała treść jest objęta wolnym dostępem bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat przez użytkowników lub reprezentowane przez nich instytucje. Użytkownicy są uprawnieni do czytania, pobierania, kopiowania, rozpowszechniania, drukowania lub linkowania pełnych wersji tekstów monografii bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody wydawcy lub autora. Uprawnienie to jest zgodne z definicją Open Access (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083) sformułowaną przez BOAI https://www.budapestopenaccessinitiative.org/ (Budapest Open Access Initiative) oraz polskim prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Cyfrowe przechowywanie treści i tworzenie kopii zapasowych Egzemplarze drukowane publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe EDUsfera w celu archiwizacji, przewidzianej również na okoliczność zaprzestania działalności przez Wydawnictwo, przesyłane są do Biblioteki Narodowej, a także do innych bibliotek zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (DZ.U.1997.29.161 z późn. zm.). Wersja elektroniczna opublikowanych egzemplarzy przekazywana jest do Repozytorium Biblioteki Narodowej, w którego ramach opracowano specjalny system zabezpieczenia danych (tu link). ZespółOpublikowane tam treści będą dostępne również w sytuacji zaprzestania wydawania dzieł przez Wydawnictwo Naukowe EDUsfera.

Usługi dla nauki
i selfpublishing

Usługi dla nauki i selfpublishing

Szanowny Autorze, napisałeś monografię, podręcznik, artykuł lub inne opracowanie i chcesz, by efekt twojej pracy został wydany? Potrzebujesz wsparcia merytorycznego i technicznego? Jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc. Razem z tobą pracujemy na Twój sukces wydawniczy.

W naszej ofercie znajdują się: konsultacja metodologiczna, konsultacja statystyczna, analiza statystyczna, tworzenie baz danych, tłumaczenia naukowe, korekta i redakcja tekstów, usługi edytorskie, skład i łamanie tekstu, projektowanie graficzne, submisja tekstów naukowych, infobrokering i kwerendy biblioteczne, druk monografii i podręczników.

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone