Nauczyciel kreatorem warunków wszechstronnego rozwoju dziecka. Wybrane obszary profesjonalizmu zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego. Studium teoretyczno-praktyczne 1

Teacher creator of conditions for comprehensive child development. Selected areas of professionalism of preschool teachers. Theoretical and practical study 1

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Nauczyciel kreatorem warunków wszechstronnego rozwoju dziecka. Wybrane obszary profesjonalizmu zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego. Studium teoretyczno-praktyczne 1 Język oryginału: polski Tytuł angielski: Teacher creator of conditions for comprehensive child development. Selected areas of professionalism of preschool teachers. Theoretical and practical study 1

Liczba stron: 315 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-967997-5-3

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2022 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

Zgodnie z wieloma teoriami rozwoju dziecka oraz badaniami nad edukacją, okres przedszkolny jest uznawany za kluczowy w kształtowaniu wielu umiejętności i zdolności. W tym czasie dziecko jest szczególnie otwarte na nowe doświadczenia i ma duży potencjał do nauki. Dla dobrze organizowanego procesu edukacji w przedszkolu, odpowiadającego wymogom współczesności oraz sprzyjającego maksymalnemu uaktywnianiu potencjału dzieci, niezbędni są profesjonalnie przygotowani pedagodzy o wysokich kwalifikacjach, charakteryzujący się dodatkowo kompetencjami koniecznymi do pracy zawodowej. Opracowanie jest syntezą teorii i praktyki edukacji przedszkolnej odczytaną  z perspektywy mistrzostwa zawodowego nauczycieli odpowiedzialnych za planowanie i przebieg edukacji przedszkolnej.  Intencją jego autorek jest  motywowanie i inspirowanie do pogłębionej refleksji pedagogicznej studentek i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy przygotowują się do pracy w zawodzie nauczyciela. Właśnie od ich predyspozycji osobowościowych i profesjonalnego przygotowania będzie zależeć sposób funkcjonowania placówek przedszkolnych w przyszłości oraz zakres tego, co w ramach ich działalności otrzymają dzieci. Napisaniu książki przyświecał  drugi ważny cel,  aby dotrzeć również do nauczycielek i nauczycieli praktyków, dla których trzon właściwego działania wychowawczo-dydaktycznego powinna stanowić dynamicznie ewaluująca wiedza naukowa, stwarzająca punkt wyjścia do autorefleksji. Po to, by mimo upływu lat aktywności zawodowej, mimo zdobytego doświadczenia (re)definiowali i (re)konstruowali oni z dużą uważnością zastaną rzeczywistość, kwestionowali zasadność szablonowych rozwiązań i procedur, a tym samym – burzyli destruktywną rutynę i budowali profesjonalny warsztat na miarę potrzeb kolejnych pokoleń.  

AUTORZY:

Ewa Musiał (Uniwersytet Wrocławski) Emila Olejnik- Krupa (Uniwersytet Wrocławski)

SPIS TREŚCI:

• Wprowadzenie • Część I Podstawy profesjonalizmu w zawodzie nauczyciela • Rozdział 1 Specyfika edukacji przedszkolnej w świetle prawa oświatowego • Rozdział 2 Nauczyciel wychowania przedszkolnego jako profesjonalista wspierający rozwój dziecka • Rozdział 3 Rozwój zawodowy nauczyciela przedszkola • Część II Socjologiczno- pedagogiczne aspekty profesjonalizmu nauczyciela przedszkola • Rozdział 4 Potencjał rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jako wyznacznik kierunków pedagogicznej aktywności nauczyciela • Rozdział 5 Rozwój mowy i zdolności komunikacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym a specyfika pracy nauczyciela • Rozdział 6 Doskonalenie kompetencji społecznych u dzieci • Rozdział 7 Kształtowanie dobrych manier w ramach edukacji przedszkolnej • Rozdział 8 Współpraca nauczyciela przedszkola z rodzicami • Część III Psychologiczno- pedagogiczne aspekty profesjonalizmu zawodzie nauczyciela • Rozdział 9 Diagnoza i organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu • Rozdział 10 Wspieranie procesu edukacji dzieci w grupie przedszkolnej • Rozdział 11 Rola nauczyciela przedszkola w inicjowaniu i organizowaniu aktywności zabawowej dziecka • Rozdział 12 Stymulowanie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym poprzez rozwój ich twórczego myślenia • Rozdział 13 Metodyczne aspekty pracy nauczyciela przedszkola • Rozdział 14 Charakterystyka wybranych metod początkowej nauki czytania i pisania. Warsztat metodyczny • Zakończenie • Bibliografia • Aneks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem:

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone