Nauczyciel kreatorem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia. Wybrane obszary profesjonalizmu zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Studium teoretyczno- praktyczne 2

The teacher creator of conditions for comprehensive student development. Selected areas of professionalism of early childhood education teachers. A theoretical and practical study 2

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Nauczyciel kreatorem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia. Wybrane obszary profesjonalizmu zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Studium teoretyczno- praktyczne 2 Język oryginału: polski Tytuł angielski: The teacher creator of conditions for comprehensive student development. Selected areas of professionalism of early childhood education teachers. A theoretical and practical study 2

Liczba stron: 315 Wymiary 240mm x 180mm ISBN ISBN 978-83-967997-4-6

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2022 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

Okres edukacji wczesnoszkolnej jest istotny dla dzieci przechodzących z przedszkola do szkoły podstawowej. Niesie za sobą istotne zmiany, w tym wprowadzenie obowiązkowej nauki, co wpływa na całość aktywności dzieci. W tym czasie,  nauczyciele  odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu atmosfery szkolnej i klimatu pedagogicznego w klasie. Ich zadaniem jest pomaganie dzieciom w pokonywaniu trudności z adaptacją do nowego środowiska szkolnego. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej potrzebują kwalifikacji i kompetencji w szerokim zakresie. Dyrektorom zależy, aby szkołę reprezentowali profesjonalni nauczyciele. Być profesjonalistą oznacza bycie ekspertem w danej dziedzinie. I właśnie tacy ludzie są potrzebni, gdy w grę wchodzi edukacja młodych pokoleń. Koncepcja napisana książki zrodziła się z potrzeby dzielenia się wieloletnim namysłem autorki nad zjawiskiem profesjonalizmu zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, diagnozowaniem ewolucji tego zjawiska w kontekście wyzwań współczesności w zmieniającym się świecie. Niniejsze opracowanie jest syntezą teorii i praktyki kształcenia zintegrowanego, odczytaną z perspektywy mistrzostwa zawodowego nauczycieli odpowiedzialnych za organizację edukacji na jej pierwszym etapie. Praca ma charakter vademecum i może stanowić pomoc do nauczania treści pedeutologicznych. Intencją autorki jest ponadto zachęcenie do refleksji nad ukazanymi problemami nie tylko studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, lecz także samych nauczycieli, dla których dobre praktyki zawsze powinny być w centrum zawodowego zainteresowania. Nich wiedza naukowa zawarta w opracowaniu stanowi impuls do spojrzenie na procesy edukacyjne z nowej perspektywy, do zadawania pytań, kwestionowania utartych praktyk i poszukiwania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań.    

AUTORZY:

Ewa Musiał (Uniwersytet Wrocławski)

SPIS TREŚCI:

• Wprowadzenie • Część I Podstawy profesjonalizmu w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej • Rozdział 1 Główne założenia edukacyjne pierwszego etapu kształcenia • Rozdział II Mistrzostwo zawodowe nauczycieli klas początkowych • Rozdział III Kształcenie dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako źródło profesjonalizmu zawodowego nauczycieli • Część 2 Socjologiczno-pedagogiczne aspekty profesjonalizmu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej • Rozdział 4 Rola nauczyciela w niwelowaniu trudności adaptacyjnych dzieci rozpoczynających naukę w szkole • Rozdział 5 Gry i zabawy integracyjne jako narzędzie budowania zgranego zespołu uczniów w nauczaniu początkowym • Rozdział 6 Pozytywny klimat w zespole klasowym kluczem do budowania podmiotowych relacji uczeń– uczeń, nauczyciel– uczeń • Rozdział 7 Nauczyciel w dialogu z uczniem, czyli jak skutecznie osiągać cele edukacji wczesnoszkolnej • Rozdział 8 Nauczyciel klas I-III jako znaczący dorosły w procesie budowania poczucia własnej wartości dzieci • Rozdział 9 Wykorzystanie fizycznej przestrzeni sali lekcyjnej procesie rozwijania kluczowych kompetencji uczniów edukacji wczesnoszkolnej • Rozdział 10 Rola nauczyciela we wspieraniu samodzielności uczniów klas początkowych • Część trzecia Psychologiczno-pedagogiczne aspekty profesjonalizmu w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej • Rozdział 11 Potencjał rozwojowy dziecka w wieku wczesnoszkolnym jako wyznacznik kierunków pedagogicznej aktywności nauczyciela • Rozdział 12 Osiągnięcia szkolne uczniów klas I-III jako wyzwanie edukacyjne • Rozdział 13 Metody aktywizujące w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej • Rozdział 14 Perspektywa rozwoju społecznego uczniów w czasie pracy w grupie w klasach I-III Rozdział 15 Inspirowanie rozwoju aktywności poznawczej uczniów klas początkowych • Rozdział 16 Stymulowanie rozwoju i inteligencji emocjonalnej dzieci w praktyce edukacji wczesnoszkolnej • Rozdział 17 Wspieranie rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym w ramach edukacji zdrowotnej • Rozdział 18 Kształtowanie kompetencji międzykulturowych uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej • Zakończenie • Bibliografia • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem:

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone