Wychowanie w Rodzinie. Tom IV (4/2011). Rodzina o specjalnych potrzebach

FAMILY UPBRINGING. Family of special needs

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom IV (4/2011). Rodzina o specjalnych potrzebach Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING. Family of special needs

Liczba stron: 238 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-61955-18-4 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 1023734/wwr2011.4

Wydanie: pierwsze Jelenia Góra, 2011 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Stefania Walasek, Barbara Winczura

SPIS TREŚCI:

• Wstęp • I. Rodzina • Danuta Hinc: Punkty widzenia niepełnosprawności – problemy rodziny z niepełnosprawnym bliskim • Danuta Apanel: Przemiany opiekuńczo-wychowawczego środowiska rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – przeszłość i teraźniejszość • Elżbieta Maria Minczakiewicz: • Rodzina jako środowisko wychowawcze dziecka z deficytami rozwoju. Społeczna rola ojca jako opiekuna i facylitatora • II. Rodzina a rozwój dziecka niepełnosprawnego • Iwona Jagoszewska: Rola rodziców w rozwoju dziecka niesłyszącego • Barbara Winczura: Rozwój emocjonalny dziecka z autyzmem w rodzinie • Beata Cytowska: Rodzice wobec dorosłości swoich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną • Leokadia Wiatrowska: Retardacja rozwojowa dziecka a postawy rodziców • III. Rodzina wobec problemu osamotnienia • Bożena Matyjas: Źródła prowadzące do osamotnienia dziecka w rodzinie • Marzena Sendyk: Osamotnienie jako konsekwencja zaburzeń więzi emocjonalnych w rodzinie • IV. Rodzina w sytuacjach zagrożenia • Anna Marzec-Tarasińska: Bezrobocie jako czynnik zaburzający wychowanie w rodzinie • Beata Świątek: Rodzina dotknięta przemocą – możliwości i formy pomocy na podstawie badań Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w regionie dolnośląskim • Wiesław Lesner, Katarzyna Wirkus: Konferencja grupy rodzinnej jako metoda pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (wyniki działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie) • V. Wsparcie i pomoc rodzinie • Urszula Gałęska: Poradnictwo rodzinne jako pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny • Katarzyna Olczak-Baran: Instytucje wsparcia i pomocy rodzinie. Geneza, zadania i organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie • Elżbieta Zieja: Formy pomocy dziecku i rodzinie w strukturach samorządowych • Alfabetyczny spis autorów

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://w.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/66481/edition/64837/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone