Wychowanie w Rodzinie. Tom IX (1/2014). Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI wieku

FAMILY UPBRINGING. The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom IX (1/2014). Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI wieku Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING. The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century

Liczba stron: 350 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-62618-11-8 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2014.1

Wydanie: pierwsze Wrocław - Jelenia Góra, 2014 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Stefania Walasek, Alicja Szerląg

SPIS TREŚCI:

• Wprowadzenie • Rozdział I Kulturowe oblicza rodziny współczesnej • Marie Marečková: Więzy rodzinne i relacje międzypokoleniowe w rodzinach europejskich w XX wieku • Alicja Szerląg: Kulturowy potencjał wychowania w rodzinie na styku kultur: orientacje rodziców i dzieci • Łukasz Albański: Czy miłość nie rozróżnia kolorów? Międzyrasowa adopcja w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych • Luminita Dumanescu: Wychowanie w rodzinie w Rumunii w czasach komunizmu • Adnan Tufekčić: Dorastanie i wychowanie w tradycyjnej rodzinie w Bośni i Hercegowinie • Larysa Kovalchuk: Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kultury myślenia, tożsamości kulturowej i tolerancji u młodej osoby (Роль семьи и школы в формировании культуры мышления, культурной идентичности и толерантности личности молодого человека) • Łukasz Ryszka: Rola i znaczenie przekazu pokoleniowego w krzewieniu świadomości narodowo-kulturowej na przykładzie współczesnej Polonii w Niemczech • Patricia Hyjer Dyk: Wyzwania związane z przekazywaniem wartości rodzinnych w kontekstach wielokulturowych • Rozdział II Rodzina kolebką tożsamości narodowej młodego pokolenia • Barbara Jędrychowska: Żony XIX-wiecznych zesłańców jako organizatorki życia rodzinnego na Syberii • Inna Järva: Rola dziadków w rodzinie i wychowaniu dzieci wśród Rosjan mieszkających w Estonii • Tatjana A. Gončarova: Rodzinny poziom przekazywania tradycji katolickich przez Polaków i Białorusinów na Syberii (Семейный уровень трансляции католических традиций у поляков и белорусов Сибири) • Urszula Wróblewska: Uwarunkowania społeczno-kulturowe wychowania w rodzinach tatarskich w Drugiej Rzeczypospolitej • Romana Mykhaylyshyn: Ukraińskie narodowe tradycje rodzinnej edukacji dzieci i młodzieży (Украинские национальные традиции семейного воспитания детей и молодежи) • Anna Haratyk: Chata góralska jako środowisko życia rodzinnego na Podhalu (XIX – początek XX wieku) • Rozdział III Pomoc i wsparcie czy monopol państwa na wychowanie w rodzinie • Iryna Myshchyshyn: Opiekuńczo-wychowawcze placówki ukraińskich towarzystw zakonnych Galicji jako forma kompensacji wychowania rodzinnego (koniec XIX – pierwsza połowa XX wieku) (Опекунско-воспитательные учреждения украинских монашеских объединений Галиции как форма компенсации семейного воспитания кон. ХІХ – первая пол. ХХ вв.) • Joanna Sosnowska :Instytucje wychowania przedszkolnego w wielokulturowej Łodzi w latach 1924–1939. Organizacja, zadania, formy działania • Ewelina Piecuch: Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integracji społecznej • Arkadiusz Urbanek: Postrzeganie instytucji wspomagających rodzinę w perspektywie doświadczeń dzisiejszych skazanych Polaków i cudzoziemców • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/66489/edition/64842

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone