Wychowanie w Rodzinie. Tom VI (2/2012). Odmienne sytuacje i nowe zadania

FAMILY UPBRINGING. Various situations and new problems

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom VI 2/(2012). Odmienne sytuacje i nowe zadania Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING. Various situations and new problems

Liczba stron: 310 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-61955-25-2 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2012.2

Wydanie: pierwsze Jelenia Góra, 2012 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Krystyna Ferenz, Ewa Kowalska

SPIS TREŚCI:

• Wstęp • RozdziałI Istota rodziny. Stałość i zmienność elementów w strukturze • Małgorzata Helena Herudzińska: Rodzina w świadomości społecznej. Co (kto) tak naprawdę stanowi rodzinę? Społeczne (re)konstruowanie definicji rodziny • Maja Piotrowska: Rodzina – jej wartość i znaczenie z perspektywy życia Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców • Ewelina Piecuch: Wychowanie szczęśliwego człowieka podstawowym celem rodziców • Rozdział II Trudy i radości codziennego życia rodziny • Elżbieta Jezierska-Wiejak: Cechy charakteru czy kompetencje i umiejętności – dylematy rodzica XXI wieku • Barbara Koc-Kozłowiec: Bariery komunikacyjne w rodzinie • Danuta Opozda: Relacyjny wymiar wychowania w perspektywie związku między jakością relacji małżeńskiej a spostrzeganiem rzeczywistości wychowania w rodzinie • Justyna Palacz: Rola rodziny a podejmowanie aktywności ruchowej przez studentów • Iwona Rudek: Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych. Rola płci w niepełnosprawności • Rozdział III Formy pomocy rodzinie. Przykłady dobrych praktyk • Kamila Gandecka: Rodzina zagrożona wykluczenie społecznym – przykłady dobrych praktyk w zakresie systemowych form pomocy • Iryna Kierzkowska: Wychowanie w rodzinie i dla rodziny osób dorosłych w świetle instytucji oświatowych • Katarzyna Palka: Działania organizacji pozarządowych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego • Anna Szalast: Rola ośrodków wsparcia dziennego we wspomaganiu funkcjonowania rodziny z dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i/lub psychiczną • Monika Wójtowicz: „Niełatwo być rodzicem” – prezentacja głównych założeń programu skierowanego do rodziców korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu • Elżbieta Zieja: Rola asystenta rodziny w świetle Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kolejna forma pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi • Alfabetyczny spis autorów

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/66485/edition/64839/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone