Wychowanie w Rodzinie. Tom XI (1/2015). Trajektorie więzi rodziny współczesnej

FAMILY UPBRINGING. The trajectories of the bonds of the contemporary family

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XI (1/2015). Trajektorie więzi rodziny współczesnej Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING. The trajectories of the bonds of the contemporary family

Liczba stron: 410 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-62618-17-0 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2015.1

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2015 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Ewa Jurczyk- Romanowska, Kamila Gandecka

SPIS TREŚCI:

• Wprowadzenie • Rozdział I Uwarunkowania polityczne i instytucjonalne funkcjonowania rodziny • Folco Cimagalli: Rodzina jako wytwórca kapitału społecznego: rola stowarzyszeń rodzinnych we Włoszech • Urszula Gałęska: Przeobrażenia więzi rodzinno-społecznych w rodzinie XXI wieku • Oľga Bočáková, Marcel Lincényi: Porównanie wybranych aspektów rodziny - obecnie i w przeszłości • Małgorzata H. Herudzińska: Rodzicielstwo na rozdrożu? O ojcostwie i macierzyństwie w ponowoczesnym świecie • Dorota Gębuś: Być żoną i matką - opiekunką domowego ogniska? Rola rodzinna w wyobrażeniach młodych kobiet • Anna Pękała: Rola rodziny w kształtowaniu systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym Rozdział II Międzypokoleniowy dialog w rodzinie • Alicja Bania: Transmisja kultury w rodzinach wielopokoleniowych jako czynnik sprzyjający powstawaniu konfliktów • Anna Królikowska: Dzieci nauczycielami swoich rodziców. Socjalizacja odwrotna we współczesnej rodzinie • Alicja Żywczyk: Konstruktywne wzorce percepcji dziecka i dzieciństwa w przeszłości oraz współcześnie • Magda Wieteska: Międzypokoleniowy dialog wspólnie zamieszkujących dorosłych dzieci i ich rodziców - perspektywa społeczno-ekonomiczna • Aleksandra Błachnio, Wojciech J. Maliszewski: Przygotowanie do starości w rodzinie. Różnice pokoleniowe w otwartości na potrzeby seniora • Rozdział III Heterogeniczność współczesnej rodziny • Danuta Ochojska, Małgorzata Marmola, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz: Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno- i wielodzietnych w percepcji dzieci • Agnieszka Bochniarz: Doświadczanie wsparcia społecznego przez dzieci wychowywane w rodzinach niepełnych • Lilianna Klimek, Magdalena Barabas: Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci • Monika Błendowska: Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny przez pary żyjące w kohabitacji • Marzena Ruszkowska: Akceptacja alternatywnych form życia rodzinnego przez studentów powiatu bialskiego • Danuta Wosik-Kawala: Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej • Rozdział IV Budowanie relacji w rodzinach o specjalnych potrzebach • Marta Kuty-Pachecka, Katarzyna Stefanska: Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży • Krzysztof Zajdel: Relacje interpersonalne dziecka autystycznego w grupie - analiza przypadku • Iwona Jagoszewska: Relacje w rodzinie CODA • Agnieszka Jędrzejowska: "Przyjaciele dla naszych dzieci" - rola rodziców w organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci z zespołem Downa • Elżbieta Maria Minczakiewicz: Rodziny z dzieckiem z zespołem Downa w sytuacji kryzysu ekonomicznego, przemian społecznych i obyczajowych • Grzegorz Godawa, Katarzyna Kutek-Sładek: Dialog w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością - krytyczna ocena funkcjonowania w dzieciństwie w opinii niepełnosprawnych studentów • Agnieszka Żyta, Katarzyna Ćwirynkało: Wspieranie rodzin dzieci z niepełnosprawnością - perspektywa zmiany • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/79120/edition/77560/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone