Wychowanie w Rodzinie. Tom XIII (1/2016) Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

FAMILY UPBRINGING. The contemporary family in social and cultural contexts

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XIII (1/2016). Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING. The contemporary family in social and cultural contexts

Liczba stron: 528 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-62618-20-0 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2016.1

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2016 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Ewa Jurczyk-Romanowska, Mirosław Piwowarczyk

SPIS TREŚCI:

• Wprowadzenie • Rozdział I Wychowanie i rodzina - koncepcje i modele • Józef Kożuchowski: Wychowanie jest aktem odwagi. Wizja Roberta Spaemanna • Anna Maria Kola: Recepcja terminu "wychowanie" na łamach czasopisma "Praca Socjalna" • Ivan Rusnak: Istota wychowania rodzinnego Ukraińców w Kanadzie • Martyna Sońta: Hiszpańska "familia", czyli o rodzinie w wybranych przykładach prasy hiszpańskojęzycznej • Małgorzata Anna Karczmarzyk, Alicja Zbierzchowska: Wizerunek rodziny polskiej w Internecie - analiza semiotyczna wybranych forów dyskusyjnych • Rozdział II Więzi i relacje rodzinne • Maja Piotrowska: O znaczeniu więzi międzyludzkich. Od więzi małżeńskiej do więzi rodzicielskiej • Zbigniew Łęski: Cyberprzestrzeń w kontekście relacji rodzinnych • Rozdział III Wartości życia rodzinnego • Agnieszka Muchacka-Cymerman: Preferencje wobec wartości a poczucie jakości życia współczesnych rodziców • Marta Koszczyc, Dagmara Łupicka-Szczeńśnik: Doświadczenia socjalizacyjne wzorów kultury fizycznej a styl życia na starość • Jan Czechowski: Rodzina - Sport – Wychowanie • Rozdział IV Style i oddziaływania wychowawcze • Danuta Opozda: Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej • Małgorzata Dubis: Style wychowania w rodzinie a preferowane przez młodzież cele życiowe i wartości • Arkadiusz Wąsiński, Alina Górniok-Naglik: Style wychowania w rodzinach miejskich i wiejskich. Zderzenie preferencji gimnazjalistów i ich rodziców • Anna Marzec-Tarasińska: Oddziaływania wychowawcze ojców a poglądy młodzieży na temat roli ojca w rodzinie • Rozdział V Dziecko w sferze oddziaływań rodziny i szkoły • Joanna Malinowska: Rodzina i szkoła jako przestrzenie budowania kapitału społecznego • Małgorzata Chojak: Rodzice - partnerzy czy wrogowie polskiej edukacji? • Piotr Kwiatkowski: Resiliencja rodziny jako źródło pozytywnej adaptacji młodzieży • Ewelina Piecuch: Rodzina jako przestrzeń rozwijania umiejętności społecznych dziecka • Ewa Kiełb-Starczewska: Rodzina a rozwój języka dziecka w młodszym wieku szkolnym • Olga Bąk, Dorota Gochniak, Barbara Kotula, Natalia Sawrycz: Informacje o uczniu przekazywane rodzicom przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle badań empirycznych • Rozdział VI Rodzina w obliczu niepełnosprawności, choroby i starości • Iwona Banach: Wszystko zaczyna się od płci... społeczna percepcja "inności" kobiet z niepełnosprawnością ruchową – wyniki badań • Aneta Jarzębińska: Rozpoznanie u dziecka wady letalnej jako sytuacja zagrożenia i rozwoju wartości dla jego rodziców • Mirosław Zdulski: Zdrowie romskich dzieci. Uwarunkowania biologiczne • Aleksandra Błachnio: Starość w rodzinie. Opieka nad seniorem wyzwaniem dla dorosłego dziecka czy państwa? • Rozdział VII Rodzina a nieprawidłowości wychowawcze • Anna Grabowiec: (Nie)bezpiecz eństwo w rodzinie • Liliana Kołodziejczak: Reaktywne zaburzenia więzi (RAD) u dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych • Darina Kubičková: Zachowania przestępcze wśród młodzieży i profilaktyka opieki społecznej w warunkach Republiki Słowackiej • Barbara Jezierska: Współpraca z rodzinami wychowanków jako element funkcjonalności instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/80139/edition/78343/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone