Wychowanie w Rodzinie.Tom XV (1/2017)

FAMILY UPBRINGING

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie.Tom XV (1/2017) Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING

Liczba stron: 411 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-62618-32-3 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2017.1

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2017 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Ewa Jurczyk-Romanowska, Edyta Sadowska

SPIS TREŚCI:

• Wprowadzenie • Rozdział I Rodzina migrująca – rodzina transgraniczna • Wioletta Tuszyńska-Bogucka: „Rodzina miejscem czy nie-miejscem”? Perspektywa systemowo-antropologiczna w analizie problemów akulturacyjnych rodzin emigracyjnych • Bożena Matyjas: Społeczno-wychowawcze skutki eurosieroctwa (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkoły podstawowej) • Izabela Tabak: Wsparcie społeczne, zdrowie i zachowania zdrowotne nastoletnich dzieci rodziców pracujących za granicą • Ewa Sowa-Behtane: Rodzina wielokulturowa w sytuacji konfliktów i zagrożeń • Małgorzata Biedroń: Problemy małżeństw binacjonalnych. Analiza postów na forach internetowych • Małgorzata Marmola: Obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych • Anna Wańczyk-Welc: Obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych • Rozdział II Europejskie oblicza rodziny • Dorota Gębuś: Czy grozi nam upadek rodziny? Kondycja rodziny polskiej na tle innych krajów europejskich • Ondřej Sekera: Samozachowanie pozycji komunikacyjnej w interakcjach rodzic – dziecko • Lyudmila Kalinnikova, Elena Shaplavska, Kristina Skadmane: Korelacja pomiędzy relacjami rodziców z dziećmi i poziomami empatii u młodocianych w wieku 14–16 lat • Katarina Dadić, Bruno Pušić: Czy przybrani rodzice naprawdę są złośliwi: perspektywa w pedagogice i psychologii ewolucyjnej • Stanislava Hoferková: Współczesna rodzina jako potencjalny czynnik w ryzykownych zachowaniach wśród dzieci i młodzieży • Adnan Tufekčić, Keith Doubt: Etnopedagogiczne i kulturologiczne wymiary tradycyjnej rodziny bośniackiej • Rozdział III Na granicy dialogu – rodzice i szkoła • Adrianna Sarnat-Ciastko: Szkolni tutorzy i rodzice – sprzymierzeńcy czy wrogowie? • Prezentacja zastosowania tutoringu jako obszaru do badań nad relacjami szkoła – rodzice • Danuta Ochojska, Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc: Poziom osiągnięć w szkole średniej a oddziaływania rodziców w retrospektywnej ocenie studentek kierunków pedagogicznych • Rozdział IV Środowisko rodzinne w percepcji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych • Anna Mitręga: Proces rekonstrukcji rodziny z perspektywy doświadczeń dzieci • Danuta Wosik-Kawala: Postrzeganie dziadków przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych • Andrzej Felchner: Rodzina w świecie wartości piotrkowskich studentów • Anna Śniegulska: Przemiany roli matki w percepcji młodzieży akademickiej • Małgorzata Dubis: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego zagrożeniem dla współczesnej rodziny • Rozdział V Obraz rodziny w literaturze • Anna Józefowicz: Problemy wychowawcze w relacjach matka – dziecko na przykładzie wybranej współczesnej prozy polskiej • Beata Gromadzka: Kryzys w rodzinie czy kryzys pisania o rodzinie? Na podstawie literatury dla młodzieży na przełomie XX i XXI wieku • Jerzy Kaniewski: Między tradycją a współczesnością. Wizerunek rodziny w podręcznikach gimnazjalnych do języka polskiego • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/97657/edition/91591

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone