Wychowanie w Rodzinie. Tom XVIII (2/2018)

FAMILY UPBRINGING

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XVIII (2/2018) Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING

Liczba stron: 476 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-62618-39-2 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.2018.2

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2018 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Stefania Walasek, Ewa Jurczyk-Romanowska

SPIS TREŚCI:

• Od Redakcji • Rozdział I Rodzina na przestrzeni dziejów • Żaneta Marszałek-Trzebińska: Ksiądz Wacław Bliziński i jego dzieło na rzecz rodziny wiejskiej w Liskowie (1870–1944) • Paweł Śpica: Kulturowe i religijne uwarunkowania kształtowania tożsamości narodowych pomorskich rodzin w XIX i w początkach XX wieku – zarys problematyki • Aneta Bołdyrew: Przemoc fizyczna i seksualna wobec dzieci w środowisku rodzinnym jako problem społeczno-pedagogiczny w publicystyce Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku • Elżbieta Dolata: Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów w rodzinach galicyjskich i ich znaczenie dla kształtowania tożsamości społecznej i narodowej • Joanna Majchrzyk-Mikuła: Rodzina w polityce społecznej II Rzeczypospolitej. Analiza wybranych kierunków działań • Joanna Sosnowska: Dom rodzinny dziecka robotniczego w Łodzi w okresie międzywojennym w świetle materiałów etnograficznych • Małgorzata Krakowiak: Warunki życia warszawskich rodzin robotniczych w II Rzeczypospolitej jako determinanty socjalizacji i wychowania młodego pokolenia • Edyta Bartkowiak: Ochrona macierzyństwa i opieka nad niemowlętami w II Rzeczypospolitej w świetle wybranych czasopism branżowych • Agnieszka Małek, Monika Nawrot-Borowska: Praktyczne przewodniki wychowania. Problematyka poradników wychowawczych dla rodziców z lat 1900–1989 • Olga Zamecka-Zalas: Rola rodziców i szkoły w wychowaniu dzieci na emigracji na przykładzie Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki w Londynie • Mojca Šorn, Dunja Dobaja: Edukacja instytucjonalna dzieci niewidomych, niesłyszących i z wadami wymowy na Słowenii przed II wojną światową • Rozdział II Współczesne konteksty rodziny Danuta Wosik-Kawala: Uwarunkowania poczucia szczęścia małżeńskiego w opinii kobiet i mężczyzn • Magda Urbańska: Życie w pojedynkę w opiniach młodych dorosłych • Kinga Kowalewska: Postrzeganie starości i osób starszych w rodzinie wśród dorastającej młodzieży w środowisku wiejskim • Jacek Łukasiewicz, Anna Stachyra-Sokulska, Tomasz Saran, Anna Mazur: Motywacja osiągnięć a percepcja rodziny u osób w okresie wyłaniającej się dorosłości • Anna Grabowiec: Samoocena młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym • Piotr Kwiatkowski: Gotowość do agresji interpersonalnej w interakcyjnej perspektywie ryzyka i protekcji • Anna Wojnarska: Rodzinne czynniki ryzyka nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży • Piotr Kwiatkowski, Ewa Jurczyk-Romanowska: Funkcjonalność wychowawcza rodziny a ryzykowna aktywność młodzieży w Internecie • Agnieszka Nogala, Magdalena Kazimierska-Zając, Luba Jakubowska, Agata Trafalska, Joanna Rosińczuk: Interdyscyplinarna opieka i wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Williamsa • Małgorzata Dubis: Zmiany pokoleniowe w realizacji funkcji rodzinnych na podstawie badań studentów i ich rodziców • Ewa Sarzyńska-Mazurek: Rodzice w roli doradców edukacyjno-zawodowych • Anna Sobczak: Parentokracja i konstruowanie nierówności edukacyjno-społecznych • Marzena Ruszkowska: Dziecko zdolne w pieczy zastępczej (na przykładzie powiatu bialskiego) • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/102809/edition/95615/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone