Wychowanie w Rodzinie.Tom XVII (1/2018)

FAMILY UPBRINGING

Cena:

49,00 

Do koszyka

SZCZEGÓŁY:

Tytuł polski: Wychowanie w Rodzinie. Tom XXVI (1/2018) Język oryginału: polski Tytuł angielski: FAMILY UPBRINGING

Liczba stron: 451 Wymiary 240mm x 180mm ISBN 978-83-62618-41-5 ISSN 2082-9019 e-ISSN 2300-5866 DOI: 10.23734/wwr.20181

Wydanie: pierwsze Wrocław, 2018 Wydawnictwo Naukowe EDUsfera

OPIS:

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo naukowe poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, wychowaniem i edukacją, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach periodyku wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu, czy kulturze fizycznej.

REDAKTORZY NAUKOWI:

Stefania Walasek, Ewa Jurczyk-Romanowska

SPIS TREŚCI:

• Od Redakcji • Rozdział I Rodzina na przestrzeni dziejów • Urszula Wróblewska: Karaimskie tradycje i aspiracje oświatowe w XIX/XX wieku (zarys problemu) • Joanna Sosnowska: Formy pomocy rodzinom żołnierzy podczas I wojny światowej – Łódzkie Kuratorium Obywatelskie nad Rodzinami Rezerwistów • Monika Anna Nawrot-Borowska: Poradnictwo w zakresie wychowania w rodzinie na początku XX wieku w świetle czasopisma "Dobra Gospodyni" • Iwonna Michalska: Międzywojenna rodzina w ujęciu "Domu Rodzinnego" (1925–1933) • Grzegorz Michalski: Miejsce i zadania kobiety w rodzinie katolickiej w przekazie miesięcznika "Rodzina Polska" (1927–1939) • Witold Chmielewski: Likwidowanie wydawnictw i prasy katolickiej w Polsce w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku • Rozdział II Współczesne konteksty wychowania w rodzinie • Ewa Musiał: Współpraca rodziców i nauczycieli. Źródła inspiracji współczesnej synergii w myśli pedagogicznej polskiego Oświecenia • Alicja Szerląg: Kulturowe doświadczanie młodego pokolenia w polskich rodzinach na wileńskim styku kultur • Kamila Gandecka: Możliwości wsparcia socjalnego rodzin imigranckich ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce • Małgorzata H. Herudzińska: Dzieci cudzoziemskie w polskiej szkole. Portret(y), wyzwania i problemy • Małgorzata Porąbaniec, Karolina Klimczyk: Rola placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego a relacje osób osieroconych z rodzinami i opiekunami • Agnieszka Lasota: Wsparcie rodziców biologicznych i zastępczych w wychowaniu dzieci – oczekiwania a rzeczywistość • Anna Szymanik-Kostrzewska, Paulina Michalska: Użyteczność źródeł wiedzy o wychowaniu w opiniach matek małych dzieci • Olga Furtak, Ewa Kubiak-Szymborska: Wizerunki dziecka kreowane przez strony parentingowe • Andrzej Ładyżyński: Praktyka uważności w pracy z rodziną. Z doświadczeń poradnictwa rodzinnego i terapii • Jolanta Żarczyńska-Hyla, Jolanta Piechnik-Borusowska: Dziecko w roli rodzica – pomylone role rodzinne. O parentyfikacji w doniesieniach światowych i polskich • Monika Parchomiuk: Życie z dzieckiem niepełnosprawnym. Wielowymiarowość przystosowywania się rodziców • Grzegorz Godawa: Działalność hospicjów dla dzieci na rzecz rodziny w świetle analizy zasobów internetowych stron hospicjów • Laila Achmetova: Narodowa kampania informacyjna „Dzieciństwo bez okrucieństwa i przemocy” od 1 do 19 listopada 2015 r. • Ewa Jurczyk-Romanowska: Transmisja wartości w rodzinach genealogów • Jolanta Malina: Rola ojca we współczesnej rodzinie • Anna Róg: Samotne rodzicielstwo oczami matek • Magda Urbańska: Kohabitacja – alternatywna forma życia rodzinnego • Magda Wieteska: Próba zdefiniowania kohabitacji w opozycji do małżeństwa • Alfabetyczny spis autorów • Indeks osobowy

Oferta obejmuje wydanie książkowe. Wersja elektroniczna dostępna jest w trybie open access pod adresem: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/101438/edition/95532/content

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone