Regulamin publikacji utworów

REGULAMIN PUBLIKACJI UTWORÓW

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin serwisu internetowego www.edusfera.press, określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki publikacji przez Wydawcę Utworów Autora, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, tj. EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Adres poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press

2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu.

§ 2. DEFINICJE 1. Autor – osoba fizyczna, której przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu i która podjęła działania szczegółowo określone w Serwisie celem opublikowania Utworu przez Wydawcę. Autorem jest również osoba fizyczna, której przysługują autorskie prawa osobiste, natomiast autorskie prawa majątkowe przysługują na podstawie art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych pracodawcy Autora – w takim wypadku, z uwagi na przysługujące autorskie prawa majątkowe pracodawcy Autora, to pracodawca Autora podejmuje działania szczegółowo określone w Serwisie celem opublikowania Utworu przez Wydawcę. Przez Autora rozumie się również Użytkownika;

2. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu;

3. Serwis – oznacza stronę internetową, którą prowadzi Usługodawca pod adresem www.edusfera.press, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Usług oraz dokonanie przez Wydawcę publikacji Utworu Autora;

4. Usługa lub Usługi - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym szczególności Usługi takie jak: Formularz kontaktowy;

5. Utwór – przejaw działalności twórczej Autora;

6. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu;

7.Wydawca/Usługodawca – EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764.

§ 3. ZASADY I WARUNKI PUBLIKACJI UTWORÓW AUTORA 1. Szczegółowe zasady i warunki publikacji przez Wydawcę Utworu Autora określone zostały w dokumentacji znajdującej się w zakładce ,,Dla autorów’’ znajdujące się w Serwisie.

2. Wyłącznie spełnienie wszelkich warunków określonych ww. zakładce Serwisu daje podstawy do publikacji przez Wydawcę Utworu. W szczególności, celem opublikowania Utworu przez Wydawcę, Autor lub pracodawca Autora zobowiązany jest przesłać informacje, dane i złożyć oświadczenia, które opisane zostały w zakładce ,,Dla autorów’’.

3. Wydawca ma prawo odmówić publikacji Utworu, jeżeli Utwór nie spełni wymagań określonych na stronie Serwisu, Autor lub pracodawca Autora nie wykona ciążących na nim zobowiązań określonych w Serwisie.

4. Na czas trwania procedury redakcyjnej Utworu, Autor lub pracodawca Autora (w zależności od tego, któremu z tych podmiotów przysługują autorskie prawa majątkowe) udziela Wydawcy licencji wyłącznej, nieograniczonej pod względem terytorialnym, na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 1. utrwalania na jakimkolwiek nośniku; 2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 3. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 4. wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

5. W przypadku gdy autorskie prawa majątkowe przysługują pracodawcy Autora, Autor złoży oświadczenie stanowiące o tym, że pracodawca Autora udziela wyżej opisanej licencji na czas procedury redakcyjnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. W tym zakresie autor przedłoży również Wydawcy podpisaną przez podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe, umowę udzielenia licencji - wzór zostanie przesłany przez Wydawcę Autorowi.

6. Licencja udzielana jest przez Autora lub pracodawcę Autora na czas trwania procedury redakcyjnej, a do czasu podpisania umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do Utworu – w przypadku gdy Utwór zostanie zatwierdzony w procedurze redakcyjnej i Wydawca zdecyduje o jego publikacji. W przypadku jednak, gdy Utwór nie zostanie zatwierdzony w procedurze redakcyjnej i Wydawca zdecyduje o jego publikacji, licencja udzielana jest wyłącznie na czas trwania procedury redakcyjnej.

7. Celem publikacji Utworu przez Wydawcę, Autor lub pracodawca Autora podpisze z Wydawcą umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworu (Umowę Wydawniczą), której wzór zostanie przesłany przez Wydawcę Autorowi lub pracodawcy Autora.

§ 4. OŚWIADCZENIA AUTORA 1.Z zastrzeżeniem poniższego ust. 2, Autor zapewnia, że posiada prawa autorskie do Utworu i nie są one ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

2. W przypadku gdy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe przysługują pracodawcy Autora, sam Autor oświadcza jedynie o przysługujących mu autorskich prawach osobistych, natomiast pracodawca Autora zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do Utworu.

3. Autor oświadcza, że Utwór nie był nigdzie wcześniej publikowany i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do Utworu, z zastrzeżeniem, że w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych przez pracodawcę Autora na podstawie art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Autor oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa osobiste, pracodawca Autora oświadcza natomiast, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Utworu, natomiast zarówno Autor, jak i pracodawca Autora łącznie oświadczają, że Utwór nie był nigdzie wcześniej publikowany.

4. Autor oświadcza, że Utwór został przez niego wykonany osobiście, nie stanowi opracowania cudzego Utworu. Autor lub pracodawca Autora (w zależności od tego, któremu z nich przysługują autorskie prawa majątkowe), oświadcza, że przysługują mu pełne prawa majątkowe do Utworu , oraz może rozporządzać prawami autorskimi majątkowymi do Utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy z Wydawcą, w szczególności w zakresie udzielenia licencji lub zawarcia Umowy Wydawniczej.

5. Autor lub pracodawca Autora oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworu nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

6. Autor lub pracodawca Autora niniejszym gwarantuje, iż Utwór w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich obowiązujących wobec całości lub części Utworu oraz że nie zawiera on materiału, który jest zniesławiający lub w jakikolwiek sposób obraźliwy.

7. Za ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Wydawcy odpowiedzialność ponosi wyłącznie Autor lub pracodawca Autora.

§ 5. OŚWIADCZENIA WYDAWCY 1. Wydawca stosuje zasady etyki publikacji, dbając o rzetelność naukową wszystkich Utworów prac i ochronę praw autorskich.

2. Wydawca stosuje jednolite standardy przyjmowania nadsyłanych Utworów do publikacji.

3. Wydawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Autorów. Dane osobowe Autorów przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności.

§ 6. WYMAGANIA TECHNICZNE 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Użytkownicy powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy.

2. Użytkownik nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.

3. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.

4. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy.

5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1.Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres ul. Drukarska 45/38; 53-311 Wrocław bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej reklamacje@edusfera.press.

2. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.

4. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Usługodawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.

5. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.

6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone