Cele i zakres czasopisma

„Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikowane są w nim oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak i rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na łamach „Wychowania w Rodzinie” wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filozofii, filologii, prawa, a także nauk o zdrowiu czy kulturze fizycznej. Idea powołania czasopisma o zasięgu ogólnopolskim – a następnie międzynarodowym – które podejmowałoby szeroko rozumiane problemy rodziny w odniesieniu do przeszłości i współczesności powstała na początku 2010 roku w zakładzie Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Intencją pomysłodawców było integrowanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych wokół tytułowego wychowania w rodzinie. Ten cel pozostał niezmieniony.

maszyna do pisania i laptop

Zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie”.

Periodyk ukazuje się od 2010 roku. Zarejestrowany jest pod numerami ISSN 2082-9019, e-ISSN 2300-5866, Rej. Pr. 3267. Zgodnie z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ” czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” ma 70 punktów (pozycja 31248 wykazu). W ocenie eksperckiej dokonywanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" uzyskało 96 punktów na 100 możliwych, w efekcie stało się beneficjentem środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach tego programu.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiet ewaluacyjnych oraz analizie wydań czasopisma z 2021, wyznaczona została wartość wskaźnika _Index Copernicus Value_ (ICV) za rok 2021- ICV 2021= 99, 37, co dowodzi dbałości Wydawnictwa o wysoki poziom publikowanych treści.

Autorów chcących skorzystać z tej możliwości prosimy o kontakt z redakcją czasopisma: wwr@edusfera.presslub telefonicznie: tel. +48 500 858 921.

Przed czasopismem zostały postawione następujące cele:

publikowanie artykułów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy podejmują problematykę rodziny, wychowania oraz edukacji, a ich teksty wnoszą do nauki nowe treści i zawierają propozycje współcześnie praktycznych rozwiązań, traktowanie Czasopisma jako trybuny dyskursu naukowego, informowanie o badaniach prowadzonych w przedmiotowym zakresie tematycznym, wymiana myśli historycznej i współczesnej na temat rodziny między ośrodkami polskimi i zagranicznymi, tworzenie płaszczyzny dla recepcji myśli historycznej i dawnej praktyki dla współczesnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych odnoszących się do rodziny: jej wsparcia, pomocy, opieki, porównanie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie wychowania w rodzinie w kontekście historycznym i współczesnym w różnych krajach, promowanie osiągnięć polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie wychowania w rodzinie w środowisku polskich teoretyków i praktyków oraz na arenie międzynarodowej, integracja środowisk naukowych i przedstawicieli praktyki w Polsce i za granicą.

Odbiorcy czasopisma

Czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” jest trybuną profesjonalnej wymiany myśli naukowej o rodzinie, wychowaniu i edukacji, która odbywa się pomiędzy ośrodkami akademickimi w Polsce i poza jej granicami. Jego odbiorcami są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (pedagogiki, historii wychowania, psychologii, socjologii, prawa, filozofii, filologii, a także nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej i in.), ogniskujący swoje badania wokół triady rodzina – wychowanie – edukacja.

„Wychowanie w Rodzinie” służy także popularyzowaniu najnowszej wiedzy dotyczącej wyżej zarysowanej problematyki wśród wszystkich refleksyjnych teoretyków i praktyków, a także pośród studentów różnych kierunków i specjalności, przygotowujących się do pracy zawodowo skoncentrowanej wokół człowieka jako istoty społecznej.

Czasopismo „Wychowanie w Rodzinie” jest przyjazne wszystkim odbiorcom. Zostało dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wytycznych WCAG 2.1. AA, które pozwalają na zniwelowanie barier w korzystaniu z platformy cyfrowej dla wszystkich użytkowników. Opracowane standardy wytycznych WCAG 2.1. AA ukierunkowane są na szeroki zakres niepełnosprawności, w tym m.in. wzrokową, słuchową, fizyczną, mowy, poznawczą, językową. Dzięki spełnieniu wymogów WCAG 2.1.AA treści internetowe staną się użyteczne także dla seniorów. Dzięki zastosowaniu wytycznych WCAG 2.1.AA strona staje się bardziej przyjazna zarówno pod względem kodu, treści, jak i sposobu działania. Wdrożenie standardu WCAG 2.1.AA zapewnia nowoczesną i łatwą obsługę witryny dla osób ze specjalnymi potrzebami, poprzez zastosowanie m.in.: kontrastowej wersji strony, mechanizmu zmiany rozmiaru czcionek, możliwości obsługi strony za pomocą klawiatury z użyciem aktywnego elementu, klawiszy dostępności, uporządkowanej struktury nagłówków.

Pobierz statut

Usługi dla nauki
i selfpublishing

Usługi dla nauki i selfpublishing

Szanowny Autorze, napisałeś monografię, podręcznik, artykuł lub inne opracowanie i chcesz, by efekt twojej pracy został wydany? Potrzebujesz wsparcia merytorycznego i technicznego? Jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc. Razem z tobą pracujemy na Twój sukces wydawniczy.

W naszej ofercie znajdują się: konsultacja metodologiczna, konsultacja statystyczna, analiza statystyczna, tworzenie baz danych, tłumaczenia naukowe, korekta i redakcja tekstów, usługi edytorskie, skład i łamanie tekstu, projektowanie graficzne, submisja tekstów naukowych, infobrokering i kwerendy biblioteczne, druk monografii i podręczników.

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone