Misja i cele

Wydawnictwo Naukowe EDUsfera prowadzi działalność związaną z wydawaniem recenzowanych monografii naukowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności poświęconych triadzie:

Rodzina – Wychowanie – Edukacja

Misją Wydawnictwa jest stworzenie przestrzeni dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspiracji do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki. Wydawnictwo Naukowe EDUsfera rozpoczęło również działalność związaną z wydawaniem recenzowanych monografii naukowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

maszyna do pisania i laptop

Przed Wydawnictwem Naukowym EDUsfera zostały postawione następujące cele: wymiana myśli historycznej i współczesnej na temat rodziny, wychowania i edukacji między ośrodkami polskimi i zagranicznymi, tworzenie płaszczyzny dla recepcji myśli historycznej i dawnej praktyki dla współczesnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych odnoszących się do rodziny: jej wsparcia, pomocy, opieki, porównanie dorobku teoretycznego i praktycznego w zakresie edukacji oraz wychowania w kontekście historycznym i współczesnym w różnych krajach, promowanie osiągnięć polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków oraz na arenie międzynarodowej, integracja środowisk naukowych i przedstawicieli praktyki w Polsce i za granicą.

Działalność Wydawnictwa Naukowego EDUsfera wspierana jest przez Radę Wydawniczą, której przewodniczy prof. dr hab. Stefania Walasek. Rada Wydawnicza czuwa nad przestrzeganiem ustalonej procedury recenzji naukowej, zasad etyki publikacyjnej zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE). Ponadto Wydawnictwo Naukowe EDUsfera działa w systemie Open Access, upowszechniając wyniki badań naukowych poprzez publikacje elektroniczne dostępne szerokiemu kręgowi czytelników. Stwarza to nie tylko możliwość nieograniczonej wymiany myśli akademickiej, prezentowanie doniesień badawczych polskich autorów na arenie międzynarodowej, ale również popularyzację wiedzy w społeczeństwie.

Należy podkreślić, że działanie w ramach systemu Open Access oraz publikowanie monografii naukowych na licencji Creative Commons stanowi nowoczesny, ale w Polsce wciąż jeszcze niedoceniany model wydawniczy, umożliwiający zapoznanie się każdemu odbiorcy z treścią publikacji bez żadnych ograniczeń technicznych, czy finansowych. Stanowi to również odpowiedź na postulat dostępności podatnikom wniosków z badań finansowanych ze środków publicznych, jaki jest stawiany w wielu konkursach grantowych organizowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Usługi dla nauki
i selfpublishing

Usługi dla nauki i selfpublishing

Szanowny Autorze, napisałeś monografię, podręcznik, artykuł lub inne opracowanie i chcesz, by efekt twojej pracy został wydany? Potrzebujesz wsparcia merytorycznego i technicznego? Jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc. Razem z tobą pracujemy na Twój sukces wydawniczy.

W naszej ofercie znajdują się: konsultacja metodologiczna, konsultacja statystyczna, analiza statystyczna, tworzenie baz danych, tłumaczenia naukowe, korekta i redakcja tekstów, usługi edytorskie, skład i łamanie tekstu, projektowanie graficzne, submisja tekstów naukowych, infobrokering i kwerendy biblioteczne, druk monografii i podręczników.

Porozmawiajmy o Twoim pomyśle. Zapraszamy do kontaktu. Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera. Zapraszamy do kontaktu Kontakt

Ułatwienia dostępu

Tworzymy przestrzeń dyskursu o rodzinie, wychowaniu i edukacji, a także inspirujemy do poszukiwania rozwiązań wychowawczych dla przedstawicieli praktyki.

Spotkajmy się w mediach społecznościowych

Promujemy osiągnięcia polskiej myśli teoretycznej i praktycznej w zakresie rodziny, wychowania i edukacji w środowisku polskich teoretyków i praktyków.

Administratorem danych osobowych jest EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska, ul. Drukarska 45/38, 53-311 Wrocław, NIP 5471830063, REGON 385633764, posiadająca status małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Kontakt możliwy jest z Administratroem pod adresem poczty elektronicznej: wydawnictwo@edusfera.press, nr tel: +48 500 858 921. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu

Wszelkie prawa zastrzeżone